Mediální gramotnost

 

 

MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST V KNIHOVNÁCH

V příštích dvou letech by měly knihovny upřít svoji pozornost na mediální gramotnost a snahu přiblížit co nejširší veřejnosti svět médií a jeho fungování. Proč? Odpovědí může být argument, který vyslovil Tomáš Řehák z Městské knihovny v Praze:

„Problém není množství informací, ale to, že si nemůžeme být jistí tím, že jsou správné.

Každý den čelíme množství informací, které si i vzájemně protiřečí, dožadují se naší pozornosti a útočí na emoce.

Je jisté, že dovednost čtení médií a rozeznávání faktů od emocí je v dnešní době více než důležitá

a role knihoven v posilování této dovednosti je nezastupitelná.“

Citace z článku Lenky Hanzlíkové

„Knihovny na jedno téma | 2023–2024: Mediální gramotnost“ z webu: koncepce.knihovna.cz.

Co je mediální gramotnost? Mediální gramotnost představuje lidskou dovednost přístupu k médiím, chápání a kritické vyhodnocování jejich obsahu, případně schopnost vytvářet vlastní mediální sdělení a obsahy. Samotný pojem mediální gramotnost se v Česku hojně používá v různých odvětvích, ať už v diskusích o novinářském vzdělávání a etice, o obsahu a účelu školního vzdělávání, projektech s mládeží financovaných Evropskou unií, nebo také o zákonem zavedenou odpovědnost distributorů audiovizuálních obsahů na vyžádání (tzv. video-on-demand). Pro termín lze najít více definic, které se od sebe více či méně liší, v základu jsou si však dosti podobné a záleží na tom, v jaké době a pro jaký účel či v jakém oboru byly formulovány. Liší se tak například definice pedagogické, mediálněvědní nebo jazykovědné, politické a zákonné. V Česku je diskuse o tomto termínu silně propojena s diskusí o školní mediální výchově.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Portál:Mediální_gramotnost

Změřte si mediální gramotnost https://mqtester.jsns.cz